Новости

06/12/2016 Овластени сервиси за ZxZ акумулатори во Македонија
Категорија : АДМИНИСТРАТИВНИ НОВОСТИ

Овластени сервиси за ZxZ акумулатори во Македонија:

Огненовски сервис                                                    070/563-684
Дејо Ас Комерц                                                           02/3115-558                    
Кратово: Авто Мобил Тодоровски                            078/365-027                       
Штип: Сервис Димче                                                  070/675-312
Маркуле ММ                                                               072/210-212
АМД услуги                                                                 032/381-987                        
Неготино/Кавадарци: Клинчар                                  078/361-450                      
Битола: Аутомотив                                                     070/353-789                      
Прилеп: БА-ДА Ангромеханика                                 070/308-500                       
Охрид: Бодар 2012                                                     075/465-466                      
Тетово: Ампер                                                            070/224-734                       
Кичево: Дани Ј                                                            071/221-294                       
Св. Николе: ЕНТОНИ                                                 071/222-113           
Валандово: Љотич Јуниор                                         075/205-255                        
Струмица: ТИМИ ДООЕЛ                                           034/354-139             
Дебар: Агон Ауто                                                         070/562-988                       
Гевгелија: Чона Бузуки                                                070/727-918                       
Куманово: Диф Ауто                                                    071/329-494                       
Струга: Тераново                                                         046/782-763
Велес: Кире-ПИК                                                         071/213-355